Biolan Gråvattenfilter Light - www.biolan.fi

Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Biolan Gråvattenfilter Light
Biolan Gråvattenfilter Light
Biolan Gråvattenfilter Light
Biolan Gråvattenfilter Light Biolan Gråvattenfilter Light Biolan Gråvattenfilter Light
Biolan Gråvattenfilter Light

Ensam eller i kombination!

 • en filtermodul för tvättvatten utan värmeisolering 
 • kapacitet 300 liter/dygn/modul 
 • för sommarbruk eller inomhusinstallation 
 • monteras ovanför markytan eller grävs delvis ner 
 • kan byggas ut även för objekt med tryckvatten 
 • inhemskt, ekologiskt filtermaterial

Produktnummer: 70572200Made in Finland
VVS-nummer: 3623616

 

Användning av Gråvattenfilter light

Reningsanläggningen tål små mängder baktericida och klorbaserade reningsmedel. Vid doseringen av tvättmedel bör tillverkarens anvisningar följas.

Avloppsvatten från WC eller torrklosett, regn-, dag- eller dräneringsvatten från grunderna får inte ledas genom filtret. In i anläggningen får inte ledas giftiga kemikalier eller ämnen som innehåller sådana, vilka kan döda mikroorganismer som renar avloppsvatten, till exempel smörj- och antikorrosionsmedel, målfärger, oljor, lösningsmedel. Skadliga ämnen kan identifieras på kemikaliemärkningarna på förpackningen.

Vinterförvaring av filtret

Filtermateriallådorna lämnas kvar inne i filtret. Anordningens konstruktion skadas inte även om filtermaterialet skulle frysa. Om filtermaterialet ännu är fruset på våren då det åter tas i bruk, ska man tina upp det genom att tappa varmt, rent vatten genom det.

Underhåll av Gråvattenfilter light

Anordningen måste användas och underhållas enligt anvisningarna och dess funktion måste observeras regelbundet. Vid underhållet av avloppsvattensystemet måste man beakta även underhållet av en pumpbrunn och slambehållare som eventuellt är i bruk.

Uppföljning av funktionen

Filtrets funktion måste uppföljas minst två gånger under användningsperioden. Ett fungerande reningsverk luktar inte kraftigt, filtermaterialet är fuktigt och det utrinnande vattnet är klart och luktfritt och innehåller knappast något suspenderat ämne.

Kontrollera att

 • avloppsvattnet rinner ut jämnt ur alla öppningar i lådan  
 • filtermaterialet är cirka 5 cm löst från öppningarna i utloppsgaveln
 • de synliga anslutningarna av avloppen är i ordning 
 • det renade avloppsvattnet rinner fritt ut ur filtrer

 

Utbyte av filtermaterial

Filtermaterialet i reningsanläggningen måste i normal situation bytas ut med mellanrum på cirka 100 dygn av användning. Endast material som är avsett för Biolan filter får användas som filtermaterial. Biolan Oy garanterar inte anordningens reningseffekt med något annat filtermaterial.

 1. Byt ut filtermaterialet i alla lådor på en gång.  
 2. Öppna filtrets lock och lyft ut filtermateriallådorna ur anordningen med hjälp av lyfthandtaget.  
 3. Töm ut filtermaterialet i kompost eller använd det som täckning på prydnadsväxter.  
 4. Fyll lådorna med nytt filtermaterial. Riv filtermaterialet så det blir luftigt och bred ut det till ett jämnt lager i lådan genom att klappa lätt på det. Beroende på inpackningssättet kan påsen innehålla överflödigt filtermaterial. Det finns en lämplig mängd filtermaterial i lådan när ytan ligger cirka 2 cm under lådans kanter. Dra till slut filtermaterialet cirka 5 cm bakåt från framsidan av V-öppningarna i lådan.  
 5. Kontrollera och rengör ingångs- och utgångsanslutningarna för avloppsvatten.
 6. Placera de med filtermaterial fyllda lådorna tillbaka i filtret. Filtermateriallådorna är identiska, men beakta lådornas riktning – den nedersta lådan leder vattnet mot utgångsanslutningen, följande för vattnet i riktning mot det inkommande avloppet osv. 
 7. Se till att anordningen ligger vågrätt både i längd- och tvärriktningen, för att vattnet skall rinna jämnt ur den ena filterlådan in i den andra. 
 8. Stäng filtrets lock omsorgsfullt. 
 9. Skriv upp underhållsåtgärderna.

Installation av Gråvattenfilter light

Filtret installeras på ett jämnt, bärande tjälfritt underlag, t.ex. på grusbädd, makadambädd eller gjuten betongplatta. Filtret ska ligga i vågrätt läge både i längd- och i tvärriktning för att vätskan ska rinna jämnt och utnyttja filtermaterialets hela reningsyta.

Placering utomhus

Biolan Gråvattenfilter light placeras på markytan eller grävs delvis ner i marken. Filtret placeras på ett ställe där stående vatten inte samlas till exempel under översvämningstiden. Reningsanläggningen kan installeras utomhus utan väderskydd. Anordningen har ingen värmeisolering. Vid användning på vintern bör anordningen vara placerad i ett utrymme där temperaturen hålls ovanför nollsträcket.

Placering inne i bostaden

Om filtret installeras inne i bostaden eller invid bostadsbyggnaden (t.ex. under terrassen), bör man vid planeringen se till att utrymmet förses med en underhållsingång. Utrymmet bör vara försett med en golvbrunn eller jordgolv för eventuella störningsfall.

Luftcirkulation

Filtrets funktion baserar sig på mikroorganismernas verksamhet. Eftersom mikroorganismerna kräver luft för att överleva, ska man ta hand om luftväxlingen i filtret. Luftväxlingen i filtret kan förverkligas med hjälp av de två t-avgreningar som ingår i modulleveransen. Förutsättningar för effektiv självdragsventilation är en höjdskillnad mellan luftinloppet och luftutloppet (nerifrån upp) samt eventuella temperaturskillnader (från kall till varm).

Ersättningsluften för filtret inleds från utloppsrörets ända eller genom ett luftrör som stiger från utloppsröret till markytan. Utloppsluften från ett filter som är placerat utomhus leds som avloppsventilation till taket eller genom ett luftrör från inloppsröret ut i det fria. Utloppsluften från ett filter som är placerat inomhus eller i ett bostadshus omedelbara närhet leds som avloppsventilation till byggnadens tak.

Att leda avloppsvattnet till filtret

Avloppsvattnet leds direkt in i filtret antingen genom lutande avlopp eller med hjälp av en pumpbrunn. Vid installeringen av lutande avlopp måste tillräcklig lutning (minst 1–1,5 %) försäkras, för att avloppsvattnet ska rinna oförhindrat från husets utgående avlopp fram till utloppsstället. Det behövs ingen slamavskiljare.

Modulen är försedd med en ingångs- och en utloppsanslutning på 75 mm för ett avloppsrör. Inloppsanslutningen finns vid modulens övre kant och utloppsanslutningen vid modulens nedre kant. Det är möjligt att koppla två moduler i serie eller parallellt.

Seriekoppling

Det avloppsrör som kommer från byggnaden ansluts till den första modulen. Utloppsröret från den ena modulen ansluts till inloppsanslutningen på den andra modulen. Från den andra modulen leds vattnet på ett normalt sätt till utloppsstället (se bild 1)

Parallellkoppling

Avloppsvattnet delas i de två modulerna med hjälp av en muffavgrening. För att säkra jämn fördelning är det bra att ha en rak del på 80 cm före förgreningen med muff för att minska virvlandet i det inkommande vattenflödet.

Sammankoppling av fyra moduler

Avloppsvattnet fördelas till två parallellkopplade moduler efter vilka man har installerat i serie två enheter till.

Utnyttjande av befintliga slamavskiljare

För att de befintliga slamavskiljarna ska kunna utnyttjas i avloppsvattensystemet, bör de vara slutna och i gott skick.

Pumpning avloppsvatten till filtret

Pumpens gång skall periodiseras med en klockbrytare så att pumpen under en gångperiod tillför högst 20 liter avfallsvatten. Om avloppsvattensystemet har bara en modul, är den rekommenderade pumpningsmängden 10 liter. Biolan Timer, Sänkpump och Pumpbrunn är tillgängliga som tilläggsutrustning.

Utsläppspunkt för avloppsvatten

Det renade avloppsvattnet leds till ett lämpligt utloppsställe, t.ex. i en stenkista, en infiltrationsgrop eller ett öppet dike. Vid planeringen ska man se till att avloppsvattnet rinner ut obehindrat även om yt- eller grundvattennivåerna är höga. När avloppsvattnet leds fram till öppet dike är det rekommendabelt att täcka den med en klaff eller ett nät för att hindra gnagare och andra smådjur att komma in.

Placering av filtermaterialet

Filtermaterialet finns inne i anordningen packat i en säck. Filtermaterialet fördelas från säcken in i lådorna. Riv materialet så att det blir luftigt och bred det jämnt ut i lådan genom att klappa lätt på det. Beroende på inpackningssättet kan påsen innehålla överflödigt filtermaterial. Det finns en lämplig mängd filtermaterial i lådan när ytan ligger cirka 2 cm under lådans kanter. Till slut dras filtermaterialet ca. 5 cm bakåt från framsidan av V-öppningarna i lådans utloppsända.Filterlådorna staplas stadigt ovanpå varandra i filtret, varannan låda åt motsatt håll:

 • utloppsöppningarna (v-öppningarna) på den nedersta lådan på det utgående avloppets sida   
 • utloppsöppningarna på den nästnedersta lådan på det inkommande avloppets sida 
 • osv.

Då cirkulerar vattnet igenom alla hyllor innan det rinner ut. 

Funktion av Biolan Gråvattenfilter light

Biolan Gråvattenfilter lights funktion baserar sig på mekanisk och biologisk filtrering av avloppsvatten. I filtret används organiskt filtermaterial i vilket smutsämnen i avloppsvattnet fastnar. De mikroorganismer som lever på materialets yta använder orenheterna i vattnet som näring. 

Modulerna har fem ovanpå varandra placerade filterlådor. Avloppsvattnet leds in i den översta filterlådan. Inne i filtret rinner avloppsvattnet med hjälp av gravitation vågrätt från den ena filternivån till den andra genom öppningar i lådans gavel.

Planering av Gråvattenfilter light

Att bygga eller ändra ett avloppsvattensystem vid ett objekt med tryckvatten förutsätter byggnads- eller åtgärdslov beviljat av ortens byggnadstillsyn eller åtgärdsanmälan. Bygglovet ansöks om med en sakenlig plan. Planen innehåller bl.a. planritningen och en genomskärningsbild med höjdpositioner.

Avloppsvattnet från en wc eller en torrtoalett i fastigheten bör ledas till en sluten tank eller behandlas annars på ett vederbörligt sätt. Man får inte leda in regn-, dag- eller dräneringsvatten från husgrunden i filtret. Reningseffekten hos filtermaterialet i modulen upprätthålls i cirka 100 dygn, varefter det måste bytas ut enligt underhållsanvisningarna.

Bruksändamål av Gråvattenfilter light

Biolan Gråvattenfilter light är en filtermodul utan värmeisolering, avsedd för behandling av tvättvatten.

Rätt dimensionerad, installerad och använd fyller avloppsvattensystemet Biolan Gråvattenfilter light uppfyller gränsvärdena för totalt fosfor, totalt kväve och organiskt material i grått avloppsvatten enligt miljöskyddslagen (527/2014) och dekretet (157/2017).

Reningseffekten hos filtermaterialet i modulen upprätthålls i cirka 100 dygn, varefter det måste bytas ut enligt underhållsanvisningarna.

Tillverkninsmaterial

Filtret är tillverkat av frostbeständiga material och den har ingen värmeisolering. Anläggningen är funktionssäker och långlivad.

Måttskiss

Måttskiss (PDF)

 • Modulens dimensioner (bredd x höjd x djup): 560 x 580 x 960 mm
 • Två moduler installerade parallellt: bredd: ca 1300 mm
 • Två moduler installerade i serie (djup): min. ca 2030 mm
 • Röranslutningar: Ø 75 mm för avloppsrör
 • Höjdskillnad mellan inkommande och utgående anslutning: 450 mm (fallhöjd)
 • Kapacitet: 300 liter/dygn/modul
 • Vikt utan filtermaterial: 24 kg
 • Den distans som vattnet flyter i filtermaterialet: ca 325 cm/modul

 

Installationsanvisningar och illustrationer

Planritningar över Biolan Gråvattenfilter light i dwg- och pdf-format. Observera att du för att öppna en bild i dwg-format behöver ha ett program avsett för öppnande av detta filformat installerat på din dator.

Illustrationer för Gråvattenfilter light:
 • självfallsledning som leds till infiltrering  (dwg, pdf)
 • självfallsledning som leds till infiltrering (avloppsventilation)  (dwgpdf)
 • självfallsledning som leds till infiltrering (tekniskt utrymme) ((dwgpdf)
 • självfallsledning som leds till dike  (dwg, pdf)
 • självfallsledning som leds till dike (tekniskt utrymme) (dwgpdf)
 • självfallsledning som leds till dike (provtagningsbrunn) (dwgpdf)
 • självfallsledning (sluttning) som leds till infiltrering  (dwgpdf)
 • självfallsledning (sluttning) som leds till dike  (dwgpdf)
 • självfallsledning 2 parallellt som leds till infiltrering  (dwgpdf)
 • självfallsledning 2 parallellt som leds till infiltrering (tekniskt utrymme) (dwgpdf)
 • självfallsledning 2 parallellt som leds till dike (dwgpdf)
 • självfallsledning 2 parallellt som leds till dike (tekniskt utrymme) (dwgpdf)
 • självfallsledning (sluttning) 2 seriekopplade som leds till infiltrering  (dwgpdf)
 • självfallsledning (sluttning) 2 seriekopplade som leds till dike  (dwgpdf)
 • pumpning 2 seriekopplade som leds till infiltrering (dwgpdf)
 • pumpning 2 seriekopplade som leds till dike  (dwgpdf)
 • självfallsledning (sluttning) 4 parallellt seriekopplade som leds till infiltrering  (dwgpdf)
 • självfallsledning (sluttning) 4 parallellt seriekopplade som leds till dike (dwgpdf)


Relaterade produkter