Att använda eller göra sig av med vätskorna från toaletten - www.biolan.fi

Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Att använda eller göra sig av med vätskorna från toaletten

Att använda eller göra sig av med vätskorna från toaletten

Att använda eller göra sig av med vätskorna från toaletten

En modern välfungerande torrtoalett är luktfri, trivsam och bekväm att använda. För att torrtoaletten ska fungera bra, bör vissa basprinciper tas i betraktande under byggandet och installationen samt vid val av apparater.

 

Urinen och det sippervatten som separeras från torrtoaletter är mycket näringsrika och de innehåller varierande mängder avföringsbaserade substanser som förorsakar belastning. Därför borde man inte leda vätskorna från toaletten direkt i marken där de förorsakar belastning eller kan rinna ut i närliggande vattendrag, i grundvattnet eller in i brunnar.

Det lönar sig att i mån av möjlighet ta tillvara vätskorna från toaletterna och återföra de värdefulla näringsämnen som de innehåller tillbaka till naturens kretslopp.

Separerad urin

Urin från en frisk människa är förhållandevis ren och den innehåller inte stora mängder av patogener. Ofta kan man använda den uppsamlade urinen i sin egen trädgård.

I hemträdgården kan urinen spridas ut som gödsel med en bevattningskanna antingen som sådan eller utspädd. Utspädningen eliminerar risken för övergödsling men den medför extra arbete, avdunstning av kväve samt ökar behovet av gödsling. Man använder utspädningsförhållanden 3:1 eller 10:1. Om det sprids mycket urin på växternas blad, lönar det sig att spola bort den med rent vatten. Det rekommenderade spridningsavståndet är ca 10 cm från växtens rot.

Vid fast boende samlar man vanligtvis upp urinen i en sluten behållare på flera kubik. Hur bra behållaren räcker beror på antalet invånare. Vid fritidsboende kan man använda även mindre uppsamlingsbehållare.

En person avsöndrar 1-1,5 liter urin per dygn. Urin är mycket näringsrik. Största delen av näringsämnena i avloppsvattnet från en normal vattentoalett härstammar just från urin. Urin är i första hand ett kvävegödsel. Den bör spridas ut på växtligheten innan marken är frusen, i god tid före hösten för att inte störa perennernas förberedelser för vintern.

Beräkning av nödvändig utspridningsareal för urin

Uppgifterna i den följande kalkyl är hämtade från Arbetseffektivitetsföreningens publikation 1/2000, Människans avföring som gödsel, Anja Weckman:

I en undersökning som gjordes i Sverige mätte man upp att den genomsnittliga mängden urin-vatten-blandning från en människa var 1,3 liter/person/dygn, dvs. ca 480 liter per år. I volymen ingår ca 1,6 kg kväve. I en familj på fem personer är mängden urin som uppstår enligt undersökningen ca 2400 liter och kvävemängden som den innehåller ca 8 kg.

Urin lämpar sig bra för gödsling av gräsmattan. Om man lämnar klipprester på gräsmattan behöver den knappast någon gödsling alls, bara ca 1 kg per ar räcker till. Om man samlar upp klippresterna är mängden gödselkväve som behövs högst 2 kg/ar. I köksträdgården kan man sprida ut urin aningen mera än på gräsmattan.

Under spridningen avdunstar sannolikt minst 10% av kvävet. Dvs. i en familj på fem personer behöver man en gräsyta på ca 2 m2 för spridning.

Sippervatten från en komposttoalett

Det rekommenderas att sippervatten som separeras på bottnen av Komposttoalettens tank samlas upp i en sippervattenkanister för kontrollerat nyttobruk eller förstöring. Sippervatten är avföringsbaserat och det innehåller rikligt med näringsämnen.

Man bör ta hänsyn till hygienfrågorna då man hanterar sippervatten. Vid hantering av sippervatten bör man använda skyddshandskar och händerna bör tvättas efter hanteringen. Förvaring i en separat kanister i ett halvt år förbättrar sippervattnets hygieniska egenskaper.

Användning som gödsel

Tack vare sina näringsförhållanden lämpar sig det näringsrika sippervattnet utmärkt för gödsel till växterna. Det kan användas för prydnadsväxter, blommor, träd, buskar och gräsmatta på gården och i trädgården. För köksträdgårdens växter som äts upp som sådana rekommenderas sippervatten inte.

Då sippervatten används för gödsling är det lämpliga utspädningsförhållandet ca 1/3-1/5. Då man gödslar regelbundet genom bevattning, lönar det sig att späda ut vätskan mera generöst.

Användning som kompostaktivator

Näringsrikt sippervatten kan användas som aktivatorvätska för komposten. Det kväve som sippervatten innehåller förbättrar aktiviteten hos den näringsfattiga och kolhaltiga trädgårdskomposten. Det lönar sig att använda sippervattnet i en färsk nygrundad kompost. Det lönar sig inte att tillsätta sippervatten i en kompost som är i relativt mogen fas.

Man kan även mata in sippervatten tillbaka i toalettkomposten i små mängder.