Ofta ställda frågor om gödselmedel - www.biolan.fi

Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Ofta ställda frågor om gödselmedel

Ofta ställda frågor om gödselmedel

Ofta ställda frågor om gödselmedel

Ofta ställda frågor om gödselmedel

Ofta ställda frågor om gödselmedel

Kan Biolan gödselmedel tryggt användas också för ätliga växter?

Biolans naturgödselmedel innehåller inga sjukdomsalstrare och de kan tryggt användas också på växter som äts som sådana. Under tillverkningen upphettas Biolan-gödselkornen så, att temperaturen överstiger +80 grader. Flytande näringsmedel tillverkas enligt en patenterad metod genom att återföra det kväve som avdunstar i luften i komposthallen till flytande form. Tillverkning av naturgödselmedel lyder under gödselmedelslagen och egenkontroll, dessutom övervakar Evira produkternas trygghet för växter och människor.

Kan det komma ogräs med Biolan gödselmedel?

Biolan-gödselmedlen upphettas under tillverkningsprocessen till över + 80 grader och tidvis stiger temperaturen till och med upp till +500 grader. Det är inte möjligt för eventuella ogräsfrön att bibehålla sin förmåga att gro. Trädgårdsjord innehåller alltid rikligt med frön från olika växter som väntar på lämpliga förhållanden för att gro. När man vänder och bearbetar jorden kommer nya ogräsfrön upp till ytan, där de gror.

Varför är Biolan gödselmedel i så små korn?

Naturgödselmedlen har krossats till så små korn som möjligt för att deras gödslingsverkan ska sätta in snabbt. Det är lätt att för hand jämnt strö ut gödselmedel i kornform, men det lyckas också bra med till exempel en sandströare. Då små korn blir fuktiga, försvinner också den för naturgödselmedel typiska lukten snabbt från dem. 

Hur ger man gödseln åt växterna?

På våren kan gödselmedlen blandas i jorden i samband med markberedningen eller ges som placeringsgödsling under eller bredvid plantraderna – rötterna hittar nog den placerade gödseln. Gödseln kan också ges på ytan av mullen. Då är det bra att lätt mylla in gödselkornen till exempel med en kratta eller att ovanpå gödseln lägga ett tunt lager Trädgårdens Svart Mylla. För att man ska kunna gödsla i enlighet med varje växts behov, lönar det sig att på förhand planera hur växterna ska placeras i täppan. Med långverkande naturgödselmedel kan man på en gång ge hela växtsäsongens näringsbehov: Näringsämnen frigörs långsamt under hela växtsäsongen och man riskerar inte så lätt överdosering. Då man bevattnar och blandar in gödseln i marken frigörs näringen snabbare. Om växterna i odlingstäppan inte i början av juli ser tillräckligt frodiga ut, kan man som extra gödsling ge Biolan Universal- eller Naturnäring (1–2 dl/radmeter) eller bevattningsgödsling. För bevattningsgödsling löser man upp antingen Universalgödsel- eller Naturnäringskorn 2,5 dl/10 liter vatten. Av denna lösning ger man 2–5 dl/radmeter. Åt fleråriga växter ger man inte kväverika gödselmedel längre efter medlet av juli, så att de ska hinna avmogna. Däremot har fleråriga växter nytta av att man i augusti-september ger Biolan PK-höstgödsel, som förbättrar vinterhärdigheten och främjar bildandet av blomknoppar för nästa år.

Varför rekommenderas det att gödselkornen täcks med mull?

Näringsämnena kommer snabbare och säkrare till växternas förfogande, om gödselkornen blandas i ytmullen eller täcks med ett tunt mullager. Täckningen hindrar också kvävet att avdunsta och urlakas.

Kan man undgå luktolägenheter med hönsgödselkorn?

Då gödselkornen blandas i mullen eller täcks med ett tunt mullager, luktar det inte alls mera. Också bevattning minskar luktolägenheter – ett hönsgödselkorn som en gång blivit vått luktar inte längre.

Hur skiljer sig de olika hönsgödselprodukterna från varandra?

Grundråvaran i Biolan naturgödselmedel är komposterad broilergödsel. De övriga naturliga ämnen som tillsatts i olika produkter gör att de skiljer sig från varandra. I Biolan Naturgödsel finns det också havsalg, som förbättrar växtens motståndskraft. I Universalgödsel och Gräsmattsgödsel finns det kalk, därför behövs då ingen skild underhållskalkning. Naturgödsel för Potatis och Rotsaker samt Naturgödsel för Bär och Frukt innehåller rikligt med kalium, som förbättrar skördens kvalitet. PK-höstgödsel innehåller inte alls kväve, som ju stör växternas övergång till vintervila.

Vilket gödselmedel passar för alla växter?

Av naturgödselmedlen passar Biolan Naturgödsel för allmänt bruk. Specialgödselmedel som är avsedda för vissa växter har skräddarsytts i fråga om näringsinnehållet för att passa dessa växters specialbehov. Specialgödselmedel kan användas också för andra växter för att hos dem åtgärda konstaterade närinsgbrister.

Kan man sätta ut kalk och gödsel på samma gång?

Det är möjligt att använda naturgödselmedel och kalk samtidigt, eftersom kvävet i naturgödselmedel till största del är i långsamt löslig form. Därför avdunstar inte kvävet på samma sätt som då man använder konstgödselmedel. Det lönar sig ändå alltid att blanda in gödselkornen i mullen eller täcka dem med ett mullager. Om jorden är mycket sur, och kalkmängderna stora, lönar det sig att utföra kalkning i god tid innan växterna planteras. På grönsakslandet kan kalken sättas ut redan på hösten innan man vänder jorden, då blandas den jämt i hela matjordslagret.

Var ska man förvara naturgödselmedel?

Rätt förvaringsplats för gödselmedel i kornform är ett torrt utrymme, som är skyddat för regn och där kornen inte kan bli fuktiga. Flytande näringsmedel får inte frysa under förvaringen.

När ska man höstgödsla och vilken nytta gör det?

Höstgödseln sätts i allmänhet ut alltför sent. Rätt tid är i början av augusti. Skördebärande växter såsom jordgubbar och bärbuskar ska höstgödslas genast efter skörden. Då hinner växterna ännu tillgodogöra sig de tillförda näringsämnena. Fosforet i Biolan PK-höstgödsel ökar bildandet av blomknoppar för följande år och kaliumet förbättrar växternas vinterhärdighet. 

Hur skiljer sig olika tillverkares gödselmedel från varandra?

NATURGÖDSELMEDLEN härstammar huvudsakligen från både växt- och djurriket och innehåller i allmänhet alla de näringsämnen som växterna behöver. Bara en del av näringsämnena i naturgödselmedel är i omedelbart löslig form; huvuddelen av näringsämnena frigörs till växternas förfogande under växtperiodens gång med hjälp av mikrobverksamheten i marken. Gödslingsverkan är lång, till och med 2 - 3 år. Fördelen med naturgödselmedel är, att de gör markens mikrobverksamhet livligare och på det sättet förbättrar växtunderlagets struktur. Att använda naturgödselmedel är också att sköta om markens humusreserv. Humus är en organisk beståndsdel i mullen, som gör rå mineraljord till bördig matjord.. Humuspartiklarna i jorden är hållbara och långlivade, men inte eviga. Växtrester och naturgödselmedel tillför marken nytt råmaterial för humus.

I tillverkningen av KONSTGÖDSELMEDEL används industriella processer, som behöver mycket energi. I konstgödselmedel är växtnäringsämnena i koncentrerad lättlöslig form. Deras gödslingsverkan är mycket kortvarigare än hos naturgödselmedlen och näringsämnena kan urlakas lättare än naturgödselmedlen. Konstgödselmedel har inte heller den jordförbättrande effekt som naturgödselmedlen har.

Räcker kompost till som gödsel i hemträdgården?

Näringsämneshalten i trädgårds- och hushållskompost är i allmänhet så låg, att det inte räcker som gödsling för trädgårdsväxter som kräver mycket näringsämnen. Näringsämnena i en mogen kompost är i långsamt verkande form och frigörs till växternas förfogande under flera års tid. Trädgårds- och hushållskompost är därför närmast jordförbättringsmedel. För egentlig naturenlig gödsling använder man Biolan Universalgödsel- eller Naturgödselkorn, som innehåller tullräckligt med näringsämnen för att garantera trädgårdsväxterna en snabb tillväxtstart på våren.