Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Biolan Trio
Biolan Trio
Biolan Trio
Biolan Trio
Biolan Trio
Biolan Trio
Biolan Trio
Biolan Trio
Biolan Trio Biolan Trio Biolan Trio Biolan Trio Biolan Trio Biolan Trio Biolan Trio Biolan Trio
Biolan Trio

Komplett helhet!

 • minireningsverk för kontinuerlig drift  
 • för allt avloppsvatten i fastigheten 
 • för hushåll på 1–6 personer  
 • biologisk-kemisk behandlingsprocess  
 • provtagningsbrunn ingår som standard

 

Produktnummer: 70577500
VVS-nummer: 3623614

 

Biolan Trio vann jämförelse

Biolan Trio är ett minireningsverk som är avsett för bruk året om. Den hanterar effektivt allt avloppsvatten från hushållet.

Familjen Maansalo-Maarvala började bygga sitt egnahemshus 2010. Tomten ligger i glesbygdsområde och det var inte möjligt att ansluta fastigheten till det kommunala avloppsnätverket.
– På det här området får man bygglov först när man kan visa att fastighetens avloppsvatten rengörs effektivt och enligt stadgandena.
– Man kan välja mellan två alternativ: minireningsverk eller kombination av avrinningsfält och sluten tank.

Minireningsverket var ändå den enda vettiga lösningen på den här platsen, eftersom ett avrinningsfält inte lämpar sig särskilt bra i lerjord, säger Tuomas Maansalo.

Huvudet kallt vid val av utrustning

Tuomas Maansalo berättar att han jämförde olika minireningsverk före köpet.
– Vid jämförelsen beaktade jag reningsverkets volym, kemikalieförbrukningen, att reningsverket är enkelt att serva och tömningsintervallet. 
– I Biolan Trio är alla de här konkurrenskraftiga. Förhållandet mellan pris och kvalitet var också bra. Jag tyckte också att den tredelade behållaren i Trio var mer funktionssäker än de reningsverk som bara hade en behållare.

Allt färdigt uttänkt

Trepersonersfamiljen flyttade in i sitt nya hem i juli 2011. Biolan Trio installerades på några timmar.

 • Biolan Trio har fungerat utan störningar.
 • Servicen har gjorts verkligen enkel. Anvisningarna är tydliga och apparaten meddelar själv när det är dags att fylla på kemikalier eller om det är en tillfällig funktionsstörning i den

Till Biolan Trio leds tvättvatten och toalettvatten från fastigheten. Man får inte leda dagvatten, dvs. regnvatten eller vatten från dränering av grunden, till reningsverket. Avloppsvattensystemet ska användas och underhållas enligt anvisningarna och dess funktion måste följas med regelbundet.

Trios biologiska reningsverksamhet baserar sig på mikrober som är känsliga för desinfekterande och giftiga ämnen. Giftiga ämnen, som oljor och lösningsmedel, får inte ledas till reningsverket. Inte heller blandat avfall, såsom bindor, tamponger och vaddpinnar, får sättas i avloppet. De kan täppa till reningsverkets mekaniska delar, t.ex. pumpar.

Reningsverkets funktion klarar av små mängder desinfekterande, t.ex. klorbaserade reningsmedel, som används vid städning. Vid doseringen av alla tvättmedel ska tillverkarens doseringsanvisningar följas. 

I avloppet får INTE sättas:

 • problemavfall: olja, lösningsmedel, målarfärger, gamla läkemedel
 • bioavfall: matrester, kaffesump
 • blandat avfall: bindor, tamponger, kondomer, vaddpinnar, cigarettfimpar
 • annat papper än toalettpapper
 • hår
 • fett
 • sand

Användningsuppehåll

Den biologiska reningsprocessen klarar utan störningar av användningsuppehåll på några veckor, t.ex. under semestrar. Användningsuppehåll som är längre än detta försämrar reningseffekten för organisk substans och kväve men det återställs inom några veckor efter användningsuppehållet. Användningsuppehåll inverkar inte på avlägsnandet av fosfor, eftersom fosfor avlägsnas genom kemisk fällning.

Underhåll av Trio

En lyckad avloppsvattenbehandling är summan av många faktorer. Förutom korrekt installation krävs det att anordningen används på rätt sätt och underhålls regelbundet. För optimal användning och uppföljning av reningsverket krävs att man är insatt i dess allmänna funktionsprinciper. Genom att följa serviceprogrammet säkerställer man ett välfungerande och långlivat reningsverk.

Ta del av bruksanvisningarna noggrant.

Skriv vid behov ut fler sidor här:

 • Dagbok för självständig uppföljning  (pdf)
 • Servicedagbok (pdf)

Vid planering av Biolan Trio ska man iaktta följande saker:

 • reningsverket är avsett för behandling av bostadsfastighetens alla avloppsvatten (för 1-6 personer, PE 6)
 • normalkapaciteten är 0,75 m3/dygn  
 • maximikapaciteten är ca 0,9 m3/dygn  
 • man får inte leda dagvatten, dvs. regnvatten eller vatten från dränering av grunden, till reningsverket  
 • om jordens genomsläpplighet är dålig, rekommenderas det dränering för minskning av vattnets lyftkraft  
 • reningsverket bör förankras  
 • reningsverket ska placeras så att behållarna kan tömmas med en slambil  
 • reningsverkets föreningsrör ska sitta stadigt på plats och de ska vara 110 mm i diameter  
 • det rekommenderas att långa avloppslinjer och ställen med krökar förses med en kontrollbrunn eller ett rör  
 • reningsverket bör tjälisoleras  
 • reningsverket behöver elström för att fungera (230 V, enfasig, jordfelsskyddad)  
 • strömmatningsdosan ska kopplas bakom en säkring på 10 A i säkringstavlan

Installation av avloppssystem kräver byggnadslov. Man söker byggnadslov med vederbörlig plan hos byggnadstillsynen i den kommun där fastigheten är belägen. Planen fungerar som anvisning för byggandet och i den korrigeras eventuella ändringar under installationen.

Personekvivalenten för reningsverket ska vara lika stor eller större än den siffra som fås genom att dividera bostadsfastighetens lägenhetsyta i kvadratmeter med talet 30. Personekvivalentens värde ska dock vara minst fem (5).

Installering

Biolan Trio ska installeras enligt planen och installationsanvisningarna ska följas. Kontrollera att reningsverkets delar inte har skadats under transporten. Skadade delar får inte användas! Reningsverket ska hanteras i upprätt läge. Reningsverket får endast lyftas med de medföljande lyftlinorna. Man bör inte dra eller fälla behållarna.

Förvara den andra kanistern Biolan Fällningskemikalie som ingår i förpackningen inomhus, i temperatur över 0 °C.

Ta del av bruksanvisningarna noggrant. 

1. Brunn

Avloppsvattnet strömmar från fastighetens avloppsrör till den första brunnen. Där sker avloppsvattnets försedimentering, dvs. brunnen fungerar som en vanlig slamavskiljare. Material som är tyngre än vatten samlas på brunnens botten och lättare material, som t.ex. fett, flyter upp till vattenytan. I brunnen pumpar man även in fosforslam från den tredje brunnen. Avloppsvatten rinner från den första brunnen till den andra genom fall.

2. Brunn

Mikroorganismerna i aktivslammet i den andra brunnen bryter ner den organiska substansen samt kväve och fosfor. Aktivslammet bildas i brunnen då antalet mikroorganismer, dvs. mikrober, i avloppsvattnet ökar. Mikroorganismerna behöver syre för att leva. Luftpumpen i apparathuset pumpar luft i brunnen med hjälp av tallriksluftaren på bottnen. Mikroberna bryter ner den organiska substansen till koldioxid och vatten. Under luftningsfasen förvandlas kväve till nitratkväve.

Luftningen avbryts dagligen kl. 22–04. Under denna tid förvandlas nitratkväve till kvävgas som frigörs i atmosfären. Aktivslammet skiljs från vattnet som rinner ut från brunnen i den cylindriska avklarningsapparaten. I avklarningsapparaten dämpas vattnets rörelse och aktivslammet, som är tyngre än vatten, sätter sig tillbaka i brunnen. Det klarnade vatten rinner till den tredje brunnen i takt med att det kommer vatten i den andra brunnen som tränger ut det.

3. Brunn

Det vatten som rinner in i den tredje brunnen samlas i pumpkärlet. Pumpen i kärlet lyfter vatten, en dos i sänder, i blandningskärlet ovanför pumpkärlet. Samtidigt doserar kemikaliedoseringspumpen aluminiumbaserad fällningskemikalie från kemikaliebehållaren i blandningskärlet och vatten och kemikalie blandas ihop.

Från blandningskärlet leds vattnet in i brunnen genom nedföringsröret. Efter att fosforn, som är tyngre än vatten, reagerat med fällningskemikalien samlas den på brunnsbottnen som slam. Återföringspumpen pumpar in slam i den första brunnen två gånger om dygnet.

Efter avklarning stiger vatten till ytan och rinner ut genom fall från den tredje brunnen in i systemets avloppsrör.

Biolan Trio är ett minireningsverk för kontinuerlig behandling av allt avloppsvatten från hushållet året om, inklusive tvätt- och wc-vatten. Reningsverket lämpar sig för hushåll på 1-6 personer.

Reningsanläggningen fyller kraven i Statsrådets förordning (157/2017) om behandling av hushållsavloppsvatten utanför vattenverkens avloppsnät.

Reningsresultat: Valonia (på finska), I Sverige

Installationsanvisningar och illustrationer

Planritningar över Biolan Trio i dwg- och pdf-format. Observera att du för att öppna en bild i dwg-format behöver ha ett program avsett för öppnande av detta filformat installerat på din dator.

Illustrationer för Biolan Trio:
 • installationsanvisningar och illustration (dwg, pdf)
Övriga dokument:
 • Säkerhetsdatablad för fällningskemikalie  (pdf)
 • Dagbok för självständig uppföljning  (pdf)
 • Servicedagbok (pdf)
 • EG-Försäkren om överensstämmelse (pdf)
 • Sammanställning över resultaten av EN-provningen (pdf)
 • Prestandadeklaration (pdf)

 

Produktinformation

Mätuppgifter i illustration

 • Personekvivalent (pe): 6
 • Dimensionerande flöde: 0,75 m3/dygn
 • Maxflöde: 0,9 m3/dygn
 • Behållarnas nettovolym: totalt 3,6 m3
 • Inlopp: 110 mm
 • Inloppets höjd från behållarens botten: 1 390 mm
 • Utlopp: 110 mm
 • Utloppets höjd från behållarens botten: 1 220 mm
 • Vikt: 350 kg
 • Kemikalier: Biolan Fällningskemikalie, 10 l dunk
 • Kemikalieåtgång: 300 ml/m3
 • Elektricitet: 230 V, 1-fas, felströmsskydd, 10 A
 • Elförbrukning: cirka 420 kWh/år beroende på vattenförbrukningen
 • Utrymmeskrav vid transport: 3,5 flakmeter


Relaterade produkter