Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Biolan Gråvattenfilter 125
Biolan Gråvattenfilter 125
Biolan Gråvattenfilter 125
Biolan Gråvattenfilter 125
Biolan Gråvattenfilter 125
Biolan Gråvattenfilter 125
Biolan Gråvattenfilter 125
Biolan Gråvattenfilter 125
Biolan Gråvattenfilter 125
Biolan Gråvattenfilter 125 Biolan Gråvattenfilter 125 Biolan Gråvattenfilter 125 Biolan Gråvattenfilter 125 Biolan Gråvattenfilter 125 Biolan Gråvattenfilter 125 Biolan Gråvattenfilter 125 Biolan Gråvattenfilter 125 Biolan Gråvattenfilter 125
Biolan Gråvattenfilter 125

Ett filter som även tål längre användningsuppehåll!

 • reningsverk för alla tvättvatten
 • kapacitet 500 liter per dygn i
 • installeras på marken
 • inhemskt, ekologiskt filtermaterial
 • lämpar sig även för vinterbruk

 

Produktnummer: 70571500 
VVS-nummer: 3623600

Apparaten måste användas och underhållas enligt anvisningarna och dess funktion måste observeras regelbundet. Vid underhållet av avloppsvattensystemet måste man beakta även underhållet av en pumpbrunn och slambehållare som eventuellt är i bruk.

Användning av filtret

Apparaten måste användas och underhållas enligt anvisningarna och dess funktion måste observeras regelbundet.  

Vatten från tvätt, bastu, diskmaskin och tvättmaskin kan ledas genom filtret. Reningsanläggningen tål små mängder baktericida och klorbaserade reningsmedel. Vid doseringen av reningsmedel måste de av tillverkaren givna anvisningarna iakttagas.
 
Avloppsvatten från WC eller torrklosett, regn-, dag- eller dräneringsvatten från grunderna får inte ledas genom filtret. In i anläggningen får inte ledas giftiga kemikalier eller ämnen som innehåller sådana, vilka kan döda mikroorganismer som renar avloppsvatten, till exempel smörj- och antikorrosionsmedel, målfärger, oljor, lösningsmedel. Skadliga ämnen kan igenkännas från kemikaliemärkningarna på förpackningen.

Uppföljning av funktionen

Filtrets funktion måste uppföljas minst två gånger under användningsperioden. Filtermaterialet i en riktigt fungerande reningsanläggning är fuktigt och det utrinnande vattnet är klart och luktfritt och innehåller knappast något fast material.

Kontrollera att
 1. avloppsvatten rinner jämnt ur alla öppningar i lådanfiltermaterialet är cirka 5 cm löst från öppningarna i utloppsgavel
 2. filtermaterialet är cirka 5 cm löst från öppningarna i utloppsgavel
 3. reglaget av ventilationsventiler ligger i rätt position och luften strömmar utan hinder
 4. de synliga anslutningarna av avloppen är i ordning
 5. det renade avloppsvattnet rinner fritt ut ur filtret

 

Utbyte av filtermaterial

Filtermaterialet i reningsanläggningen måste i normal situation bytas ut med mellanrum av cirka 100 dygn av användning. Endast material som är avsett för Biolan filter får användas som filtermaterial. Biolan Oy garanterar inte anordningens reningseffekt med något annat filtermaterial.

Utbyte av filtermaterial

 1. Byt ut filtermaterialet i alla lådor på en gång. 
 2. Öppna reningsanläggningens underhållsdörr och dra ut filtermateriallådorna horisontalt ur anordningen.
 3. Töm ut filtermaterialet i kompost eller bred ut det på åkern. Använd inte okomposterat filtermaterial till gödsling av nyttoväxter utan för prydnadsväxter.
 4. Fyll lådorna med nytt filtermaterial. Riv filtermaterialet så det blir luftigt och bred ut det till ett jämnt lager i lådan genom att klappa lätt på det. Beroende på inpackningssättet kan påsen innehålla överflödigt filtermaterial. Det finns en lämplig mängd filtermaterial i lådan när ytan ligger cirka 2 cm under lådans kanter. Dra till slut filtermaterialet cirka 5 cm bakåt från framsidan av V-öppningarna i lådan.
 5. Kontrollera och rengör ingångs- och utgångsanslutningarna för avloppsvatten.
 6. Placera de med filtermaterial fyllda lådorna tillbaka i filtret. Filtermateriallådorna är identiska, men beakta lådornas riktning – den översta lådan leder vattnet mot bakväggen, den följande för vattnet i riktningen mot underhållsdörren osv.
 7. Se till att anordningen ligger vågrätt både i längd- och tvärriktningen, för att vattnet skall rinna jämnt ur den ena filterlådan in i den andra.
 8. Stäng filtrets underhållsdörr omsorgsfullt.
 9. Skriv upp underhållsåtgärderna.

Installering av filtret

Filtret installeras på ett jämnt, bärande tjälfritt underlag, t.ex. på grusbädd, makadambädd eller gjuten betongplatta. Filtret måste ligga i vågrät ställning, för att avloppsvattnet skall rinna jämnt och utnyttja hela reningsytan av filtermaterialet.

Anslutning av inkommande och utgående avloppsrör

Vid installeringen av lutande avlopp måste tillräcklig lutning (minst 1-1,5 %) beaktas, för att avloppsvattnet skall rinna oförhindrat från husets utgående avlopp fram till utloppsstället.

På filtrets båda sidor finns ingångs- och utgångsanslutningar för 75 mm avloppsrör. Rören kan installeras beroende på placeringsställets krav på vilken sida som helst. Avloppsröret från byggnaden ansluts till ingångsanslutningen på filtrets överkant. Utloppsröret från anordningen ansluts till utloppsanslutningen på nedre kanten. Överflödiga hål tilltäpps med proppar (produktnummer 571513).

Ingångsavloppet måste isoleras, om reningsanläggningen används på vintern. I fall en värmekabel har installerats i filtret, värmer den också utloppsröret. Därför måste behovet av isoleringen av utloppsröret bedömas särskilt i varje enskilt fall.

   

Placering av filtermaterialet

Filtermaterialet finns färdigt i sina lådor inne i apparaten. För transport har det packats i plastpåsar som skall avlägsnas.

 1. Filtermaterialet rivs så det blir luftigt och breds ut jämnt i lådan genom att klappa lätt på det. På grund av inpackningssättet kan påsen innehålla överflödigt filtermaterial. Det finns en lämplig mängd filtermaterial i lådan när dess yta ligger ca. 2 cm under lådans kanterna.
 2. Till slut dras filtermaterialet ca. 5 cm bakåt från framsidan av V-öppningarna i lådans utloppsända.
 3. Sätt de med filtermaterial fyllda lådorna tillbaka in i filtret. Filtermateriallådorna är identiska, men beakta lådornas riktning – den översta lådan leder vattnet mot bakväggen, den följande tar vattnet i riktningen till underhållsdörren osv.

 

Att öppna luftventiler

Filtrets funktion baserar sig på mikroorganismernas verksamhet. Mikroorganismerna behöver syre för att leva, så man måste sörja för filtrets ventilation för vilket ändamål det finns två reglerbara tallriksventiler på anordningens bakvägg. För sommartiden öppnas båda tallriksventilerna 10–20 mm på glänt. I vinterbruk gläntas bara litet (ca 5–10 mm) på ventilerna.

Funktionsprincip

Filtrets funktion baserar sig på mekanisk och biologisk filtrering av avloppsvatten. I filtret används organiskt filtermaterial som smutsämnen i avloppsvatten fastnar i. Mikroorganismerna på filtermaterialets yta använder orenheterna till sin näring.

Konstruktion

Gråvattenfilter 125 består av tio ovanpå varandra placerade filterlådor. Avloppsvattnet leds in i den översta filterlådan. Inne i filtret rinner avloppsvattnet med hjälp av gravitation från den ena filternivån till den andra genom öppningar i lådans gavel. Luftcirkulationen fungerar med hjälp av gravitation: in genom den nedre ventilationsventilen och ut genom den övre ventilen. Syretillförseln för mikroorganismerna är av väsentlig betydelse för anläggningens funktion.

Planering och valet av placering

Att bygga och ändra ett avloppsvattensystem kan förutsätta byggnads- eller åtgärdslov beviljat av ortens byggnadstillsyn eller åtgärdsanmälan. Byggnadslov ansöks om med en sakenlig plan som innehåller bl.a. planritningen och tvärsnittsbilden med höjdlägen. 

Biolan Gråvattenfilter 125 placeras på markytan på ett ställe där stående vatten inte samlas till exempel under översvämningstiden. Reningsanläggningen kan installeras utomhus utan väderskydd. Apparaten är värmeisolerad och fungerar även när det är några köldgrader ute. Om man använder filtret på vintern, skall man installera Biolan Värmekabel (säljs som tilläggsutrustning). Annars måste filtret placeras i utrymmet där temperaturen är över noll grader. Avloppsvattnet leds direkt in i filtret antingen genom lutande avlopp eller med hjälp av en pumpbrunn. Om existerande slambrunnar utnyttjas vid pumpningen, måste de vara slutna och i gott skick. Pumpens gång skall periodiseras med en klockbrytare så att pumpen under en gångperiod tillför högst 20 liter avloppsvatten. Mellantiden mellan gångperioderna skall vara minst 10 minuter. Biolan Timer, Sänkpump och Pumpbrunn är tillgängliga som tilläggsutrustning.

Vid valet av placeringen måste man beakta det för bruks- och underhållsåtgärder erforderliga utrymmet. För utbyte av filtermaterialet behövs minst en meters utrymme framför apparaten. Även på sidorna av anordningen och bakom den måste det vara tillräckligt utrymme för att underhållet av skarvarna i avloppets inkommande och utgående anslutningar och regleringen av ventilationsventilerna på bakväggen blir möjligt. Ventilationsventilerna får inte övertäckas för att syretillförseln för mikroorganismerna inte skall förhindras.

Det renade avloppsvattnet leds till ett lämpligt utloppsställe, t.ex. in i en stenficka eller ett öppet dike. Vid planeringen måste man se till att avloppsvattnet rinner ut oförhindrat och att rörändan inte ens stannar under vattnet när yt- eller grundvattnet ligger på hög nivå. När avloppsvattnet leds fram till öppet dike är det rekommendabelt att täcka röret med en klaff eller ett nät för att hindra gnagare och andra smådjur att komma in.

Placering inne i bostaden

I första hand är Biolan Gråvattenfilter avsedda att placeras utomhus. Om filtret installeras inne i bostaden eller invid bostadsbyggnaden (t.ex. under terrassen), bör man vid planeringen se till att utrymmet förses med en underhållsingång. Utrymmet bör vara försett med en golvbrunn eller jordgolv för eventuella störningsfall.Ersättningsluft för reningsverket tas från utloppsrörets ända och avluften leds som avloppsventilation till byggnadens tak. För att förebygga luktolägenheter hålls anordningens luftventiler stängda. Avluften kan även ledas från den övre luftventilen på filtrets bakvägg till en separat avluftskanal. Vid installation inomhus ska avluftskanalen förses med en aspirator för att åstadkomma ett litet undertryck inne i filtret.Alltid då Gråvattenfltret installeras i varma utrymmen inne i bostaden eller invid en bostadsbyggnad, bör man kontrollera att installationen går rätt till med den specialist som svarar för byggnadens VVS-planering. 

Illustrationer över installationsexempel med självfallsledning och pumpning

Filtrets belastningskapacitet och reningseffekt

Biolan Gråvattenfilter 125 har planerats särskilt för rening av tvättvatten i fritidsbostäder. Filtret rengör vattnet av fastigheten: tvätt-, disk- och bastuvatten.

Reningsanläggningen fyller kraven i Statsrådets förordning (157/2017) om behandling av hushållsavloppsvatten utanför vattenverkens avloppsnät.

Resultat: Ravinnesampo (på finska) , Valonia

Ett enligt instruktionerna installerat filter har en reningskapacitet på cirka 500 liter per dygn, dvs. 1–5 personers tvättvatten i praktiken. Filtermaterialets reningseffekt räcker till cirka 100 dygn av användning, varefter det måste bytas ut enligt underhållsanvisningarna.  

Tillverkningsmaterial

Filtret är tillverkat av frostbeständiga material och försett med värmeisolering. Metalldelarna är av rostfritt stål. Anläggningen är funktionssäker och långlivad.

Måttskiss

Måttskiss (PDF)

 • Dimensioner (bredd x höjd x djup): 600 x 1230 x 1000 mm
 • Röranslutningar: Ø 75 mm avloppsrör
 • Höjdskillnad mellan inkommande och utgående anslutning: 1040 mm (fällningshöjd)
 • Kapacitet: ca. 500 liter per dygn
 • Vikt utan filtermaterial: ca. 75 kg


Installationsanvisningar och illustrationer

Planritningar över Biolan Gråvattenfilter 125 i dwg- och pdf-format. Observera att du för att öppna en bild i dwg-format behöver ha ett program avsett för öppnande av detta filformat installerat på din dator.
Illustrationer för Biolan Gråvattenfilter 125:

 • självfallsledning som leds till infiltrering (dwg, pdf)
 • självfallsledning som leds till dike  (dwg, pdf)
 • självfallsledning (sluttning) som leds till infiltrering (dwg, pdf)
 • självfallsledning (sluttning) som leds till dike (dwg, pdf)
 • pumpning som leds till infiltrering (dwg, pdf)
 • pumpning som leds till dike (dwg, pdf)


Relaterade produkter