Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Biolan Brunnreningsverk
Biolan Brunnreningsverk
Biolan Brunnreningsverk
Biolan Brunnreningsverk
Biolan Brunnreningsverk
Biolan Brunnreningsverk
Biolan Brunnreningsverk
Biolan Brunnreningsverk
Biolan Brunnreningsverk
Biolan Brunnreningsverk
Biolan Brunnreningsverk Biolan Brunnreningsverk Biolan Brunnreningsverk Biolan Brunnreningsverk Biolan Brunnreningsverk Biolan Brunnreningsverk Biolan Brunnreningsverk Biolan Brunnreningsverk Biolan Brunnreningsverk Biolan Brunnreningsverk
Biolan Brunnreningsverk

En kostnadseffektiv lösning!

 • en monteringssats för sanering av gamla betongbrunnar 
 • för allt avloppsvatten i fastigheten 
 • för året-runt bruk 
 • beroende på brunnarnas volym för bruk i hushåll på 1–7 personer 
 • biologisk-kemisk behandlingsprocess

 

Produktnummer: 70570100
VVS-nummer: 3623610

 

 

Utnyttja gamla slamavskiljare

Brunnreningsverk är ett litet reningsverk för kontinuerlig behandling av allt avloppsvatten från hushållet. Installationen av reningsverket kräver inga större schaktarbeten på tomten. Apparaturen installeras direkt i de tidigare slamavskiljarna.

Apparaten håller vad den lovar.

Också Visa Pakkanen valde ett Brunnreningsverk till sin gård redan för flera år sedan.
– Vårt Brunnreningsverk installerades redan våren 2009. Allt gick bra, eftersom vi inte behövde riva upp gräsmattan, berättar Visa Pakkanen som själv deltog i arbetet.

Beroende på avskiljarnas storlek är reningsverket planerat för hushåll på 1–7 personer.
– Storleken på vår familj har ändrats sedan vi installerade reningsverket. Då utrustningen installerades var det 5 personer som bodde hemma, men numera bara 3,5. Jag har inte märkt att det skulle ha någon inverkan på brunnreningsverkets funktion. Reningsverket fungerar klanderfritt.

Enkel service

Brunnreningsverkets funktion baserar sig på biologisk-kemiska behandlingsprocesser. Förutom kemikalier kräver processen bara i medeltal 420 kilowattimmar el för att fungera.
Servicen har gjorts så enkel att man själv kan göra den.
– Apparaten meddelar när det finns behov av service eller tömning. Man behöver alltså inte gissa sig till någonting.

– De enda serviceåtgärder man behöver göra är att byta kemikalier och samtidigt tillsätta kalk. Det tar ungefär 10 minuter. Ibland har jag också rengjort filtret i luftpumpen.

Tack vare Brunnreningsverket kan fastighetens avloppsvattensystem effektiveras och ändras så att det motsvarar kraven på avloppsvattenhanteringen i glesbygden.

Till Biolan Brunnreningsverk leds tvättvatten och toalettvatten från fastigheten. Man får inte leda dagvatten, dvs. regnvatten eller vatten från dränering av grunden, till reningsverket. Avloppsvattensystemet ska användas och underhållas enligt anvisningarna och dess funktion måste följas med regelbundet.

Man kan minska belastningen av reningsverket och förbrukningen av fällningskemikalien genom att minska vattenförbrukningen.

Brunnreningsverkets biologiska reningsverksamhet baserar sig på mikrober som är känsliga för desinfekterande och giftiga ämnen. Giftiga ämnen, som oljor och lösningsmedel, får inte ledas till reningsverket. Inte heller blandat avfall, som bindor, tamponger och vaddpinnar, får sättas i avloppet. De kan täppa till reningsverkets mekaniska delar, t.ex. pumpar.

Reningsverkets funktion klarar av små mängder desinfekterande, t.ex. klorbaserade reningsmedel, som används vid städning. Vid doseringen av alla tvättmedel ska tillverkarens doseringsanvisningar följas.

I avloppet får INTE sättas:

 • problemavfall: olja, lösningsmedel, målarfärger, gamla läkemedel
 • bioavfall: matrester, kaffesump
 • blandat avfall: bindor, tamponger, kondomer, vaddpinnar, cigarettfimpar
 • annat papper än toalettpapper
 • hår
 • fett
 • sand

 

Användningsuppehåll

Den biologiska reningsprocessen klarar utan störningar av användningsuppehåll på några veckor, t.ex. under semestrar. Användningsuppehåll som är
längre än detta försämrar reningseffekten för organisk substans och kväve men det återställs inom några veckor efter användningsuppehållet. Användningsuppehåll inverkar inte på avlägsnandet av fosfor, eftersom fosfor avlägsnas genom kemisk fällning.

Biolan Brunnreningsverk

Lyckad avloppsvattenbehandling är summan av många faktorer. Förutom vederbörlig installation, ska man även använda anordningen rätt och underhålla den regelbundet. För att man ska kunna använda och övervaka reningsverket på rätt sätt ska man vara insatt i dess allmänna funktionsprinciper. Reningsverkets funktion och långa livslängd säkerställs om serviceprogrammet följs.

 • Journal för egenuppföljning (pdf)
 • Servicejournal (pdf)

Biolan Brunnreningsverk

Biolan Brunnreningsverk installeras i nya eller befintliga slamavskiljare av betong som är i bra skick och försedda med en bottenring. Brunnarna  ska vara hela, stå raka och fylla vissa minimikrav. Personekvivalenten (PE) för reningsverket bestäms på samma sätt oavsett om reningsverket är installerat i nya eller gamla slamavskiljare.

Installation av avloppssystem kräver byggnadslov. Man söker byggnadslov med vederbörlig plan hos byggnadstillsynen i den kommun där fastigheten är belägen. Planen fungerar som anvisning för byggandet och i den korrigeras eventuella ändringar under installationen.

Nya slamavskiljare

Det rekommenderas att de krav som ett brunnreningsverk ställer iaktas vid anskaffning av nya slamavskiljare av betong. Genomföringar görs färdiga i brunnarna och föreningsrör för luft- och återföringsslangen monteras färdiga på plats vid installation av brunnarna. På det sättet behöver man inte göra genomföringshål och utgrävningar för skyddsrör vid installation av Brunnreningsverket.

Det ska finnas en förbindelse från den tredje brunnen både till den första och den andra brunnen. Om slamavskiljarna är belägna efter varandra leds slangarna i ett rör (Ø ≥ 75 mm) från den tredje brunnen till den andra brunnen och därifrån fortsätter återföringsslangen till den första brunnen.
I alla brunnar ska föreningsrören monteras ovanför vattenytan. De ska även täckas då man fyller igen brunnarnas omgivning. Föreningsrören ska placeras så att de inte försvårar installationen av avklarningsapparaten eller pumpkärlet. Därför ska föreningsrören sitta i den andra och den tredje brunnen på minst 300 mm avstånd från mittlinjen eller minst 700 mm ovanför inloppsrörets överkant i den tredje brunnen. Avståndet från föreningsrörets överkant i den tredje brunnen till brunnens övre kant ska vara minst 300 mm. De genomföringar som görs för föreningsrören ska tätas på samma sätt som genomföringar för avloppsrör.

I samband med installation av nya brunnar rekommenderas att en provtagningsbrunn med slamficka monteras efter reningsverket.

Hur definieras personekvivalenten?

Personekvivalenten (PE) för Biolan Brunnreningsverk samt behandlingskapaciteten bestäms utgående
från slamavskiljarnas volym i enlighet med tabellerna invid. I enlighet med brunnens diameter och vattendjupet konstaterar man i tabellen den PE som är möjlig för den första och den andra brunnen. PE för reningsverket är den MINDRE av dessa två siffror.

Personekvivalenten för reningsverket ska vara lika stor eller större än den siffra som fås genom att dividera bostadsfastighetens lägenhetsyta i kvadratmeter med talet 30. Personekvivalentens värde ska dock vara minst fem (5).

Krav för den första (1.) slamavskiljaren:

 • avloppsröret ska vara försett med en T-avgrening.
 • diametern och vattendjupet möjliggör en tillräcklig personekvivalent för objektet.

Krav för den andra (2.) slamavskiljaren:

 • diametern av ingångsöppningen ska vara minst 600 mm
 • diametern och vattendjupet möjliggör en tillräcklig personekvivalent för objektet.
 • brunnens diameter (BD) ska vara 800 eller 1000 mm.kaivon halkaisijan (BD) tulee olla 800 tai 1000 mm.

Krav för den tredje (3.) slamavskiljaren:

 • ingångsöppningen ska vara rund och 600 mm i diameter, förutsatt att apparathuset kommer att monteras på brunnen.
 • avloppsröret ska vara försett med en T-avgrening
 • brunnens diameter (CD) ska vara 800 eller 1000 mm och vattendjupet (C) minst 1000 mm.
 • om apparathuset monteras i överdelen av den tredje brunnen, ska avståndet (CH) vara minst 1000 mm.
 • utloppsröret från brunnen ska sitta minst 50 mm lägre än inloppsröret.

Annat att observera

Förutom de krav som beskrivits ovan, ska man vid planering av Biolan Brunnreningsverk iakta följande saker:

 • man får inte leda dagvatten, dvs. regnvatten eller vatten från dränering av grunden, in i slamavskiljarna
 • slamavskiljarna ska vara i gott skick och fogarna mellan brunnsringarna ska vara täta
  brunnarna ska stå raka
 • de rör som förenar slamavskiljarna med varandra ska sitta stadigt på plats och de ska vara 110 mm i diameter
 • skyddsrör för återförings- och luftslangen grävs ner i marken
 • de luft- och återföringslangar som ingår i brunnreningsverkleveransen samt deras skyddsrör har dimensionerats så att avståndet från den första och andra brunnen till den tredje brunnen är högst 5,5 m
 • reningsverket behöver elström för att fungera (230 V, enfasig, jordfelsskyddad)
 • strömmatningsdosan ska kopplas efter en säkring på 16 A i säkringstavlan.
Brunn 1
Diameter (m) (AD) Vattendjup (m) (A) PE (pers) Kapacitet (m3/d)
1,2 1,00–1,09 5 0,75
1,2 1,10–1,24 6 0,90
1,2 1,25– 7 1,05
1,0 1,30–1,54 5 0,75
1,0 1,55–1,79 6 0,90
1,0 1,80– 7 1,05
0,8 2,00–2,39 5 0,75
0,8 2,40–2,79 6 0,90
0,8 2,80– 7 1,05
Brunn 2
Diameter (m) (AD) Vattendjup (m) (A) PE (pers) Kapacitet (m3/d)
1,0 1,00–1,14 5 0,75
1,0 1,15–1,34 6 0,90
1,0 1,35– 7 1,05
0,8 1,50–1,79 5 0,75
0,8 1,80–2,09 6 0,90
0,8 2,10– 7 1,05

1. Brunn

Avloppsvattnet strömmar från fastighetens avloppsrör till den första slamavskiljaren. Där sker avloppsvattnets försedimentering, dvs. brunnen fungerar som en vanlig slamavskiljare. Material som är tyngre än vatten samlas på brunnens botten och lättare material, som t.ex. fett, flyter upp till vattenytan. I brunnen pumpar man även in fosforslam från den tredje brunnen. Avloppsvatten rinner från den första brunnen till den andra genom fall. Avloppsförgreningen  ska vara försedd med en T-avgrening.

2. Brunn

Mikroorganismerna i aktivslammet i den andra brunnen bryter ner den organiska substansen samt kväve och fosfor. Aktivslammet bildas i brunnen då antalet mikroorganismer, dvs. mikrober, i avloppsvattnet ökar. Mikroorganismerna behöver syre för att leva. Luftpumpen i apparathuset  pumpar luft i brunnen med hjälp av tallriksluftaren på bottnen. Mikroberna bryter den organiska substansen ner till koldioxid och vatten. Under luftningsfasen förvandlas kväve till nitratkväve.

Luftningen avbryts dagligen kl. 22–04. Under denna tid förvandlas nitratkväve till kvävegas som frigörs i atmosfären. Aktivslammet skiljs från vattnet som rinner ut från brunnen i den cylindriska avklarningsapparaten. I avklarningsapparaten dämpas vattnets rörelse och aktivslammet, som är tyngre än vatten, sätter sig tillbaka i brunnen. Det klarnade vatten rinner till den tredje brunnen i takt med att det kommer vatten i den andra brunnen som tränger ut det. 

3. Brunn

Det vatten som rinner in i den tredje brunnen samlas i pumpkärlet. Pumpen
i kärlet lyfter vatten, en dos i sänder, in i blandningskärlet ovanför
pumpkärlet. Samtidigt doserar kemikaliedoseringspumpen aluminiumbaserad
fällningskemikalie från kemikaliebehållaren i blandningskärlet och
vatten och kemikalie blandas ihop.

Från blandningskärlet leds vattnet in i brunnen genom nedföringsröret.
Efter att fosforn, som är tyngre än vatten, reagerat med fällningskemikalien
samlas den på brunnsbottnen som slam. Återföringspump pumpar in
slam i den första brunnen två gånger i dygnet. Efter avklarning stiger vatten till ytan och rinner ut genom fall från den tredje brunnen in i systemets avloppsrör. Brunnens utloppsförgrening ska vara försedd med en T-avgrening.

Biolan Brunnreningsverk är ett minireningsverk för en oavbruten behandling av boningsfastighetens alla avloppsvatten året runt. Reningsverket installeras i ett nytt eller befintligt slamavskiljarsystem bestående av tre betongbrunnar. Beroende på brunnarnas storlek, lämpar sig reningsverket för hushåll på 1–7 personer.

Reningsanläggningen fyller kraven i Statsrådets förordning (157/2017) om behandling av hushållsavloppsvatten utanför vattenverkens avloppsnät.

Resultat: Valonia (på finska)i Sverige.

Tillverkningsmaterial
Filtret är tillverkat av köldbeständiga material och har värmeisolering. Metalldelarna är tillverkade i rostfritt stål. Reningsverket är driftsäkert och långlivat.
Installationsanvisningar och illustrationer
Planritningar över Biolan Brunnreningsverk i dwg- och pdf-format. Observera att du för att öppna en bild i dwg-format behöver ha ett program avsett för öppnande av detta filformat installerat på din dator.
Illustrationer för Biolan Bastufilter:

 • installationsanvisningar och illustration (dwg, pdf)
Andra dokumenter:
 • Biolan Fällningskemikaliens säkerhetsdatablad (pdf)
 • Journal för egenuppföljning (pdf)
 • Servicejournal (pdf)


Relaterade produkter